Czwartek, 7 grudnia 2023

Potencjalna pułapka podatkowa związana z inwestycjami w PFIC

30 listopada 2021

Często zdarza się, że inwestycja w zagraniczną spółkę inwestycyjną (PFIC) jest dokonywana nieświadomie, a konsekwencje podatkowe mogą być niekorzystne.

Należy rozważyć pewne wybory, które mogą zmniejszyć konsekwencje podatkowe, ale uzyskanie informacji finansowych niezbędnych do określenia, czy dana inwestycja jest PFIC może być trudne.

Zapisz się na

nasz BEZPŁATNY biuletyn emailowyNie

przegap naszych najlepszych treści.Wprowadź adres email *Wprowadźadres emailZapisz
się

Czym jest ZSIOPD?

Jeżeli zagraniczna spółka lub narzędzie inwestycyjne (niebędące podmiotem nie branym pod uwagę lub spółką osobową dla celów podatkowych Stanów Zjednoczonych) spełnia jeden z dwóch poniższych warunków, zostanie uznana za ZSIOPD:

 • Dochód pasywny stanowi 75 procent lub więcej dochodu brutto. Dochód pasywny dla ZSIOPD ma odniesienie do przepisów Podczęści F, które obejmują, na przykład, dochód z odsetek, dywidend, rent oraz niektórych czynszów i należności licencyjnych.
 • 50 procent lub więcej jej aktywów wytwarza dochód pasywny.

Wszystkie korporacje będące własnością narzędzia inwestycyjnego muszą zostać poddane testowi na status ZSIOPD. A kto raz zostanie ZSIOPD, zawsze nim będzie.

Departament Skarbu USA i IRS wydały ostateczne regulacje dotyczące PFIC, które pozwalają na to, aby dochód, który normalnie zostałby uznany za pasywny dochód z najmu lub należności licencyjnych, został uznany za aktywny dochód niebędący PFIC, przy czym działalność mająca na celu uczynienie dochodu aktywnym może być wykonywana w dowolnym miejscu w grupie powiązanych spółek, w tym poza Stanami Zjednoczonymi, zamiast wymogu, aby działalność ta była wykonywana w ramach testowanej korporacji. Te same przepisy dopuszczają również wyjątek dotyczący kapitału obrotowego w przypadku środków pieniężnych przynoszących dochód z odsetek.

Ponadto, jeżeli PFIC jest kontrolowaną spółką zagraniczną wyłącznie na skutek uchylenia sekcji 958(b)(4) Kodeksu Podatkowego, w teście aktywów można nadal stosować godziwą wartość rynkową, a nie podstawę kosztów historycznych. Każda spółka zależna lub spółka osobowa jest uznawana za pasywną per se, jeżeli udział własnościowy tej jednostki jest mniejszy niż 25 procent. Istnieje pomocna zasada "look-through", jeśli 25 procent lub więcej spółki zależnej lub spółki osobowej jest własnością instytucji inwestycyjnej, której aktywa mogą być traktowane jako aktywa aktywne w zakresie, w jakim generują aktywny dochód.

Implikacje zasad dotyczących ZSIOPD

Jeżeli inwestor ZSIOPD nie dokona jednego z poniższych wyborów, zastosowanie mają następujące karne stawki podatkowe i specjalne zasady:

 • Za każdy rok, w którym PFIC wypłaca dywidendę lub sprzedaje udziały PFIC, stosuje się skomplikowane obliczenia, które polegają na proporcjonalnym rozłożeniu zwrotu PFIC na cały okres posiadania, stosując odsetki od odroczonego podatku od tego, co uważa się za nadmierną dystrybucję.
 • Większość zysków kapitałowych jest opodatkowana dla osób fizycznych według najwyższej stawki federalnej w wysokości 20 procent, powiększonej o dopłatę wynikającą z ustawy Affordable Care Act (ACA) w wysokości 3,8 procent, co daje łącznie 23,8 procent. Jest to korzystna stawka w porównaniu do najwyższej stawki zwykłego federalnego podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 39,6 procent (łącznie z dopłatą ACA). Zyski kapitałowe z PFIC są jednak efektywnie opodatkowane według najwyższej stawki zwykłego podatku dochodowego plus wspomniana wyżej opłata odsetkowa.

Formularz 8621 musi być wypełniony i złożony dla każdego PFIC każdego roku. Nie ma kary pieniężnej za niezłożenie formularza, ale okres przedawnienia dla amerykańskiego udziałowca/właściciela pozostaje otwarty w odniesieniu do momentu, w którym IRS może rozpocząć kontrolę zeznania podatkowego i nie zaczyna biec, dopóki formularz nie zostanie wypełniony i złożony.

Należy pamiętać, że Foreign Account Tax Compliance Act (FATCA) wymaga od zagranicznych instytucji finansowych ujawnienia IRS informacji na temat ich amerykańskich inwestorów. IRS będzie posiadał wiedzę o amerykańskich inwestorach w ZSIOPD.

Inne rozważania

Istnieje kilka opcji wyboru i innych kwestii, które inwestorzy amerykańscy mogą i powinni rozważyć.

Jeżeli ZSIOPD spełnia pewne wymogi księgowe i sprawozdawcze, inwestor amerykański może wybrać traktowanie ZSIOPD jako kwalifikowanego funduszu wybieralnego (QEF), co eliminuje karne stawki podatkowe. Wybór QEF zasadniczo traktuje ZSIOPD jak amerykański fundusz powierniczy, opodatkowując dochód corocznie (niezależnie od tego, czy jest on wypłacany), ale zachowując korzystne stawki podatku od zysków kapitałowych i eliminując odroczenie podatku od odsetek od nadwyżki wypłat.

Wybór QEF musi być dokonany w pierwszym roku inwestycji w PFIC (powszechnie określany jako "rodowity QEF"). W ograniczonych sytuacjach może być dostępna ulga z tytułu późnego złożenia wniosku w sekcji 9100 IRC.

Jeśli podatnik nie dokona wyboru rodowodowego QEF i nie zakwalifikuje się do ulgi po terminie, może w późniejszym roku dokonać wyboru oczyszczającego, aby rozpoznać zysk (ale nie stratę) podlegający przepisom o obciążeniu odsetkami od nadwyżki dystrybucji.

Jeśli ZSIOPD jest "zbywalny", amerykański właściciel może dokonać wyboru wyceny według wartości rynkowej, która powoduje wycenę tych akcji na koniec roku, co zmusza amerykańskiego udziałowca do uwzględnienia niezrealizowanego wzrostu wartości akcji w dochodzie każdego roku jako zwykłego dochodu. Ponadto, taki akcjonariusz może uznać amortyzację wartości akcji jako zwykłe odliczenie w wysokości mniejszej z dwóch wartości: amortyzacji wartości lub nieodwróconego wzrostu wartości, który został uprzednio rozpoznany.

Istnieje zwolnienie z obowiązku raportowania o ZSIOP, jeśli udziały w ZSIOP nie przekraczają 25 000 USD (50 000 USD dla małżeństw składających zeznanie wspólnie). Również posiadanie ZSIOPD za pośrednictwem IRA lub innych określonych kont emerytalnych może być zwolnione z obowiązku składania formularza 8621.

Specjalna zasada może zapobiec uznaniu korporacji za ZSIOPD w pierwszym roku jej istnienia, jeżeli jej dochód brutto spełnia trzy warunki (które w praktyce są trudne do spełnienia):

 • Żaden z poprzedników korporacji nie mógł być ZSIOPD.
 • Podatnik musi wykazać w sposób zadowalający IRS, że spółka nie będzie ZSIOPD przez pierwsze dwa lata po roku, w którym spółka po raz pierwszy uzyskała dochód brutto.
 • Korporacja nie może faktycznie być ZSIOPD w żadnym z dwóch pierwszych lat następujących po roku, w którym po raz pierwszy uzyskała dochód brutto. Jeżeli jest ona ZSIOPD w którymkolwiek z tych dwóch kolejnych lat, wówczas nie spełnia wymogów z mocą wsteczną.

Kongres stworzył w 1997 roku ważny wyjątek, zwany powszechnie zasadą nakładania się kontrolowanej spółki zagranicznej (CFC)/FIC. Jeżeli osoba z USA jest 10 procentowym lub większym udziałowcem zagranicznej korporacji, a zagraniczna korporacja jest zarówno CFC, jak i PFIC, wówczas podmiot ten jest CFC tylko dla tych 10 procentowych lub większych udziałowców z USA. W przypadku udziałowców amerykańskich posiadających mniej niż 10 procent udziałów, przepisy dotyczące ZSIOPD nadal mają zastosowanie. Gdy zagraniczna korporacja jest zarówno CFC, jak i PFIC, test aktywów na rzecz udziałowców PFIC musi być obliczony według historycznej podatkowej wartości księgowej - nie można stosować godziwej wartości rynkowej.

Oświadczenie ochronne to oświadczenie, sporządzone pod groźbą kary krzywoprzysięstwa, przez udziałowca (lub osobę upoważnioną do podpisania federalnego zeznania podatkowego w imieniu udziałowca), które zachowuje zdolność udziałowca do dokonania wyboru QEF z mocą wsteczną. Aby złożyć oświadczenie zabezpieczające, które dotyczy roku podatkowego udziałowca, udziałowiec musi mieć uzasadnione przekonanie, że w dniu, w którym należy dokonać wyboru, zagraniczna korporacja nie była ZSIOPD w roku podatkowym zagranicznej korporacji, który zakończył się w latach, w których dokonano wyboru z mocą wsteczną.

Oświadczenie ochronne musi zawierać następujące informacje:

 • Wyjaśnienie akcjonariusza, dlaczego zagraniczna korporacja nie była ZSIOPD oraz na jakich informacjach oparto się przy sporządzaniu tego oświadczenia
 • zgodę udziałowca na przedłużenie okresu przedawnienia w zakresie naliczania podatków związanych z ZSIOPP za wszystkie lata podatkowe, do których stosuje się oświadczenie ochronne
 • Pewne informacje i oświadczenia

Kwestie praktyczne

Najtrudniejszym aspektem stwierdzenia istnienia ZSIOPP jest uzyskanie informacji finansowych w celu dokonania obliczeń dochodu i testu aktywów. Amerykańscy udziałowcy zazwyczaj nie kontrolują zagranicznych korporacji, w które inwestują, ani nie mają możliwości zmuszenia ich do dostarczenia informacji. Oto kilka pomysłów i sugestii, jak uzyskać te informacje:

 • Zdobądź kopię prospektu inwestycyjnego i przeczytaj go. Często prospekt wskazuje, czy dana inwestycja jest ZSIOPD, a także może określać mechanizm żądania informacji w celu przeprowadzenia badania ZSIOPD.
 • Porozmawiaj z innymi znanymi Ci inwestorami, którzy zainwestowali w tę samą inwestycję oraz z ich doradcami o tym, w jaki sposób uzyskują oni informacje potrzebne do przeprowadzenia testów na obecność ZSIOPD. Siła tkwi w liczbie, kiedy inwestorzy łączą się i proszą o te informacje.
 • Jeżeli nie mają Państwo do nich dostępu, proszę porozmawiać z doradcą inwestycyjnym o uzyskaniu tych informacji.
 • Skorzystaj z Internetu, aby sprawdzić, jakie informacje finansowe istnieją. W wielu krajach obowiązują ustawowe przepisy dotyczące ujawniania informacji, a potrzebne informacje mogą być publicznie dostępne. Korzystając z Internetu, należy zachować ostrożność: nie wszystkie informacje dostępne w sieci są poprawne.
 • Sprawdź, czy istnieją dokumenty SEC dotyczące danej inwestycji. Jeśli tak, w dokumentach tych może znajdować się wiele informacji finansowych, w tym omówienie statusu PFIC.

Oryginalny artykuł ukazał się w wydaniu Fall 2021 czasopisma Pennsylvania CPA Journal.