Czwartek, 7 grudnia 2023

Federalne kwestie podatkowe związane z "Crowdfundingiem

6 listopada 2021

Crowdfunding, który ogólnie odnosi się do praktyki zbierania składek online na projekt od dużej grupy zwolenników finansowych, rozpoczął się przede wszystkim jako sposób dla artystów i innych kreatywnych typów, aby zebrać fundusze na swoje przedsięwzięcia, a teraz stał się popularnym sposobem pozyskiwania kapitału w szerokim zakresie dziedzin.

Choć crowdfunding istnieje już od kilku lat, sposób opodatkowania wpłat nie zawsze jest jasny, a IRS nie wypowiedział się jeszcze bezpośrednio na ten temat.

Crowdfunding jest sposobem, zwykle w Internecie, dla osób fizycznych i podmiotów, aby wykorzystać fundusze społecznościowe dla szerokiej gamy projektów â od rozwoju społeczności do wspierania artystów i innowacji oprogramowania. Początkowo crowdfunding był wykorzystywany głównie przez muzyków, filmowców i innych twórców do zbierania niewielkich sum pieniędzy na projekty, które prawdopodobnie nie przyniosłyby zysków. Jednak, choć wciąż jest to stosunkowo nowy sposób pozyskiwania funduszy, jego wpływ rośnie, a w niektórych przypadkach staje się alternatywą dla venture capital.

O ile crowdfunding pozwala przedsiębiorcy na pozyskanie środków na realizację konkretnego projektu, o tyle to, co otrzymują osoby wpłacające pieniądze, różni się znacznie w zależności od struktury programu. Czasami osoby wpłacające pieniądze na crowdfunding nie dostają absolutnie nic w zamian, poza osobistą satysfakcją z pomocy w zainicjowaniu sprawy lub udziału w tworzeniu innowacji, w którą wierzą. Często osoby wpłacające środki na kampanię otrzymują ânagrodyâ, takie jak kubki z logo, koszulki, bilety na wydarzenie lub płyty CD. Mogą też otrzymać prawo do spłaty swojego wkładu wraz z odsetkami, jeśli kampania zakończy się sukcesem finansowym. Mogą też otrzymać udział w przedsięwzięciu (tj. kawałek biznesu).

Poniżej przedstawiamy sześć federalnych kwestii podatkowych, które mogą pojawić się zarówno po stronie darczyńcy, jak i odbiorcy.

1. Czy wpłaty są zgłaszane do IRS? Pierwszym pytaniem, które może się nasunąć jest to, czy IRS śledzi takie wpłaty crowdfundingowe. Code Section 6050W wymaga raportowania informacji dla niektórych płatności dokonanych w ramach rozliczenia transakcji kartą płatniczą (np. kartą kredytową) i sieci osób trzecich (np. PayPal). Tak więc, każdy podmiot rozliczający płatności dokonujący płatności na rzecz uczestniczącego odbiorcy w ramach rozliczenia podlegających zgłoszeniu transakcji płatniczych (ogólnie rzecz biorąc, każdej transakcji kartą płatniczą i każdej transakcji w sieci osób trzecich) musi sporządzić zeznanie za każdy rok kalendarzowy, które należy złożyć w Urzędzie Skarbowym, oraz dostarczyć uczestniczącemu odbiorcy płatniczemu oświadczenie (Formularz 1099-K, Payment Card and Third-Party Network Transactions), które określa kwotę brutto podlegających zgłoszeniu transakcji płatniczych, jak również nazwę, adres i numer identyfikacji podatkowej uczestniczących odbiorców.

Jednakże zasada de minimis zwalnia stronę trzecią z obowiązku zgłaszania transakcji sieciowych strony trzeciej w odniesieniu do każdego uczestniczącego odbiorcy płatności, jeżeli łączna kwota płatności strony trzeciej na rzecz odbiorcy płatności w danym roku kalendarzowym nie przekracza 20 000 USD lub jeżeli łączna liczba transakcji pomiędzy stroną trzecią a odbiorcą płatności, które w innym przypadku podlegałyby zgłoszeniu, nie przekracza 200 w ciągu roku kalendarzowego.

2. Czy składki są przychodem dla odbiorcy? Sekcja 61(a)(1) Kodeksu definiuje dochód brutto jako âwszystkie dochody, niezależnie od źródła ich pochodzenia.â Definicja ta jest interpretowana szeroko i rozciąga się na wszystkie dostępy do bogactwa, nad którymi podatnik ma pełną kontrolę. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy USA w sprawie Commissioner v. Glenshaw Glass Co., zysk stanowi dochód podlegający opodatkowaniu, gdy jego odbiorca ma nad nim taką kontrolę, że w praktyce czerpie z niego łatwo osiągalną wartość ekonomiczną.

Tak więc przyjmuje się, że każde otrzymanie przez podatnika funduszy lub majątku â jak np. wpłaty na crowdfunding â stanowi dochód brutto, chyba że podatnik jest w stanie wykazać, że dochód ten mieści się w jednym z wąsko rozumianych wyjątków przewidzianych przez prawo. Jednym z takich wyjątków jest sytuacja, w której otrzymana kwota była darowizną.

3. Czy kwoty otrzymane przez odbiorcę są nieopodatkowanym prezentem? Zgodnie z art. 102 Kodeksu wartość majątku nabytego w drodze darowizny jest wyłączona z dochodu brutto odbiorcy. Zgodnie z powszechnie znanym orzeczeniem Sądu Najwyższego w sprawie Komisarz v. Duberstein, wartość majątku nabytego w drodze darowizny jest wyłączona, jeżeli:

  • Pochodzi z oderwanej i bezinteresownej szczodrości.
  • Jest dokonana z sympatii, szacunku, podziwu, dobroczynności lub podobnych impulsów.
  • Nie wynika z żadnego moralnego lub prawnego obowiązku, ani z chęci uzyskania oczekiwanej korzyści o charakterze ekonomicznym.
  • Nie jest dokonywana w zamian za świadczone usługi.

Odbiorcy mogą wyłączyć płatności, które otrzymują na podstawie sekcji 102, jeśli spełniają one standard Dubersteina. Tak więc, po jednej stronie spektrum znajdują się płatności dokonane bez otrzymania przez darczyńcę wynagrodzenia ekonomicznego lub innego, podczas gdy po drugiej stronie znajdują się płatności wynikające ze zwykłej działalności gospodarczej lub transakcji handlowych. W związku z tym, jeżeli istnieje quid pro quo, w którym darczyńca otrzymuje wymierną korzyść ekonomiczną w zamian za swój wkład, nie mamy do czynienia z darowizną.

4. Czy przekazane kwoty podlegają opodatkowaniu podatkiem od darowizn? Jeżeli darowizna zostanie uznana za prezent, sposób jej opodatkowania zależy od wielu czynników, w tym od wysokości darowizny, relacji pomiędzy darczyńcą a odbiorcą oraz łącznej kwoty prezentów przekazanych w danym roku odbiorcy.

Sekcja 2501 Kodeksu stanowi, że federalny podatek od darowizn jest podatkiem nakładanym co roku na wszystkie nieodpłatne przekazania majątku dokonywane w ciągu życia. Obowiązek podatkowy darczyńcy w związku z darowizną zależy od wartości darowizny podlegającej opodatkowaniu (Code Section 2512). W roku kalendarzowym 2015, roczne wykluczenie w wysokości $14,000 jest dostępne dla prezentów dla każdego darczyńcy. (Code Section 2503)

5. Czy wydatki w projekcie crowdfundingowym mogą być odliczone? Zgodnie z Code Section 162(a), odliczenie jest dozwolone dla wszystkich âordinary and necessary expensesâ zapłaconych lub poniesionych podczas roku podatkowego w prowadzeniu jakiejkolwiek działalności handlowej lub biznesowej. Aby móc dokonać odliczenia na podstawie tego przepisu, podatnik musi wykazać, że zaangażował się w działalność z rzeczywistym i uczciwym celem osiągnięcia zysku. (Hulter v. Komisarz) Strata operacyjna netto â nadwyżka odliczeń z działalności gospodarczej (obliczona z pewnymi modyfikacjami) nad dochodem brutto w danym roku podatkowym â może być wykorzystana do zmniejszenia dochodu podlegającego opodatkowaniu w innym roku. Może być przeniesiona na lata wcześniejsze i przynieść zwrot podatku. Jeśli nie zostanie wyczerpana w latach wcześniejszych (lub jeśli podatnik zdecyduje się nie korzystać z przeniesienia), może zostać przeniesiona na lata późniejsze i obniżyć podatek za te lata. (Code Section 172)

Tak więc, kolejną wstępną kwestią, którą należy się zająć, jest to, czy projekt crowdfundingowy jest "handlem lub biznesem" prowadzonym z oczekiwaniem zysku, czy też jest to przedsięwzięcie bez oczekiwania zysku, w którym zwrot jest inny niż pieniężny (np. publikacja "fanaberii"). Zgodnie z zasadą "hobby - strata", odliczenia przypisane do działalności "nie dla zysku" są generalnie dozwolone tylko do wysokości dochodu z niej. (Code Section 183)

Jednakże, zgodnie z Code Section 195, wydatki na rozpoczęcie działalności nie podlegają natychmiastowemu odliczeniu, z wyjątkiem tego, że podatnik może wybrać wydatek do $5,000 tych kosztów (z tą kwotą pomniejszoną o nadwyżkę całkowitych wydatków na rozpoczęcie działalności powyżej $50,000 w roku podatkowym, w którym rozpoczyna się handel lub działalność); pozostała część wydatków na rozpoczęcie działalności może być amortyzowana (odliczana proporcjonalnie) przez okres 180 miesięcy.

Wydatki na rozpoczęcie działalności to kwoty zapłacone lub poniesione w związku z:

  • Badaniem utworzenia, nabycia lub ustanowienia czynnej działalności handlowej lub gospodarczej (ale nie koszty poniesione po tym, jak podatnik zdecyduje, czy wejść w nowy biznes i jaki nowy biznes wejdzie lub nabędzie);
  • Utworzenie czynnej działalności handlowej lub gospodarczej; lub
  • Wszelka działalność prowadzona w celu osiągnięcia zysku i uzyskania dochodu przed dniem rozpoczęcia czynnej działalności handlowej lub gospodarczej, w oczekiwaniu na to, że działalność ta stanie się czynną działalnością handlową lub gospodarczą.

Wydatki muszą być wydatkami, które, gdyby zostały poniesione w związku z prowadzeniem istniejącej czynnej działalności handlowej lub gospodarczej (w tej samej dziedzinie co nowa działalność podatnika), podlegałyby odliczeniu w roku, w którym zostały poniesione.

6. Czy wpłacający może ubiegać się o odliczenie na cele charytatywne? Wpłaty dokonywane na rzecz osoby fizycznej â takie jak typowe wpłaty crowdfundingowe â generalnie nie kwalifikują się do odliczenia na cele charytatywne. W szczególności jest mało prawdopodobne, aby taka wpłata spełniała jeden lub więcej z następujących wymogów określonych w kodeksie podatkowym dla odliczeń na cele charytatywne: tożsamość darczyńcy, cel wpłaty lub brak korzyści dla osoby fizycznej.

Jednakże, jeżeli odbiorca jest kwalifikowaną organizacją charytatywną 501(c)(3), wkład w przedsięwzięcie crowdfundingowe sponsorowane przez tę organizację może zostać odliczony, jeżeli spełnione są wymogi dotyczące odliczenia wkładu na cele charytatywne.