Czwartek, 7 grudnia 2023

IRS znajduje ukryte dywidendy nie stanowiące kosztów uzyskania przychodu

17 września 2022

Jak wynika z nowej sprawy rozstrzygniętej przez sąd apelacyjny, Aspro, Inc. v. CIR, No. 21-1996, CA-8, 4/26/22, korporacja typu C nie może ukrywać dywidendy jako rekompensaty lub innej formy płatności podlegającej odliczeniu na rzecz swoich udziałowców.

Kontekst

: W niektórych przypadkach korporacje typu C wolą oznaczyć płatności jako kwoty na odszkodowania, a nie wypłaty dywidend. Powód jest prosty: Odszkodowanie jest kosztem uzyskania przychodu przez korporację, podczas gdy dywidendy nie są.

Ale spółka nie może po prostu wybrać podejścia, które odpowiada jej celom. Odszkodowanie musi być wypłacone za świadczone usługi, podczas gdy dywidendy są przypisane do zarobków i zysków wypracowanych przez jednostkę.

Artykuły takie jak ten, prosto do Twojej skrzynki pocztowejDołącz

do naszego newslettera, aby uzyskać najnowsze trendy w księgowości, pomysły, wiadomości i technologie dostarczane bezpośrednio na Twój adres e-mail.Wpisz adres e-mail * Wpiszadres e-mailZapisz
się

Często IRS odkrywa dywidendy, które zostały oznaczone jako rekompensata podczas kontroli. W takim przypadku może dokonać korekty zobowiązania podatkowego korporacji, ustalając, że dywidendy zostały otrzymane konstrykcyjnie.

Należy pamiętać, że pracownicy-akcjonariusze są opodatkowani indywidualnie zarówno od wynagrodzenia, jak i dywidendy. Jednakże, w przeciwieństwie do dywidend, odszkodowanie podlega również podatkowi od wynagrodzeń.

Fakty dotyczące nowej sprawy

: W latach 2012-2014 firma zajmująca się układaniem asfaltu w Iowa działała jako korporacja typu C. Większość przychodów korporacji pochodziła z kontraktów z jednostkami rządowymi. Przedsiębiorstwo miało trzech wspólników. Dwóch z nich posiadało po 40% udziałów w korporacji, a drugi posiadał 20%.

Korporacja płaciła opłaty za zarządzanie każdemu z udziałowców za lata podatkowe, o których mowa. Pomimo, że wypłacane opłaty za zarządzanie nie były dokładnie proporcjonalne dla trzech udziałowców, dwaj najwięksi udziałowcy otrzymali równe kwoty w każdym roku. Udziały procentowe w opłatach za zarządzanie dla wszystkich trzech udziałowców w przybliżeniu odpowiadały ich udziałom we własności.

Co istotne, korporacja nie zawarła żadnych pisemnych umów dotyczących zarządzania lub usług konsultacyjnych z żadnym z trzech wspólników. Na początku roku strony nie uzgodniły żadnej stawki opłaty za zarządzanie ani struktury rozliczeń. Żaden z udziałowców nie wystawiał faktur ani rachunków spółce za świadczone usługi.

Zamiast tego rada dyrektorów zatwierdzała opłaty za zarządzanie na spotkaniu pod koniec roku. Wreszcie, spółka nie wypłacała w przeszłości dywidend.

IRS zakwestionował odliczenia z tytułu opłat za zarządzanie wypłacanych przez korporację trzem udziałowcom i dokonał korekty podatkowej. Sąd Skarbowy zgodził się z IRS.

Wynik podatkowy

: Teraz sąd Eighth Circuit poszedł w parze z pierwotnym orzeczeniem sądu podatkowego. W oparciu o wszystkie fakty i okoliczności, opłaty stanowią ukryte wypłaty zysku.

Wśród kilku krytycznych czynników, Sąd zauważył, że korporacja dokonała płatności bez wyceny usług świadczonych przez właścicieli, nie miała historii wypłacania dywidendy i że procent opłat otrzymanych przez każdego właściciela w przybliżeniu odpowiadał ich udziałom własnościowym w korporacji. W rzeczywistości korporacja miała niewielki dochód podlegający opodatkowaniu po odliczeniu opłat. Sprawa zamknięta.